Design a site like this with WordPress.com
Get started

Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe

Õpileping

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Soovin tundma õppida erinevaid õpikeskkondi ning vabavara, mida saan kasutada oma töös. Eriti huvitavad mind algkooli lastele suunatud ning lihtsalt kasutatavad õpikeskkonnad. Soovin ennast kurssi viia ka õpikeskkondadega, mida saan soovitada kolleegidele koolis ning mida saavad ka pedagoogid kasutada enda digipädevuse tõstmiseks.

Samuti soovin kaasajastada ning ümber kujundada õpetamis- ja õppimisharjumusi algkoolis.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

Soovin ennast täiendada ning rakendada õpitavaid oskusi igapäevatöös tehes õppetööd põnevamaks ja mitmekülgsemaks.

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

Soovin osaleda loengutes kaasamõtleva üliõpilasena, kuulata tähelepanelikult õppejõudude kogemusi ning soovitusi.

Esitan tähtajaks nõutud kodutööd.

Loen kaasüliõpilaste blogisid ja kuulan nende nõuandeid.

Loen soovitatud kirjandust.

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

Eesmärkide saavutamiseks kasutan aktiivselt loengutes pakutavaid keskkondi.

Kuulan ja rakendan õppejõudude teadmisi.

Jätan meelde kursusekaaslaste infokillud, teadmised ning tähelepanekud. Loen kaasüliõpilaste blogisid.

Rakendan erinevaid õpikeskkondi õppetöös õpilastega.

Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

Olen saavutanud oma õppe-eesmärgi kui

– esitan kõik oma kodutööd tähtajaks.

– olen saanud lisaks juba rakendatavatele õpikeskkondadele vähemalt kaks uut õpikeskkonda, mida kasutada igapäevatöös.

– oman endiselt vaimse ja füüsiline tervise tasakaalu